MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

RPO WM 1.6 (II edycja) Drukuj Drukuj Small Medium Large

  

Beneficjent: Instytut Agroenergetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Nazwa projektu: Rozwój Mazowieckiego Sojusz Energetycznego - gospodarstwo ekoenergetyczne -  innowacyjne technologie dla rolnictwa i alternatywnych źródeł energii

Umowa o dofinansowanie Nr RPMA.01.06.00-14-014/12-00 z dnia 18 listopada 2014 r.

Klaster Mazowiecki Sojusz Energetyczny jest otwartą inicjatywą kooperacyjną, skupiającą przedsiębiorstwa działające w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Jednym z celów Klastra jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego województwa mazowieckiego w kontekście zintegrowanego pakietu działań Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu na rzecz redukcji poziomu emisji w XXI wieku. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia nastąpił dynamiczny rozwój technologii umożliwiających wykorzystanie OZE. Dodatkowo na Polskę nałożono cele indykatywne związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej oraz energii z kogeneracji co sprawia, że na znaczeniu zyskuje ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej. Będąc regionem o silnym rolnictwie Mazowsze posiada jeden z najwyższych potencjałów biogazu rolniczego w Polsce. Ten potencjał nie jest obecnie wykorzystywany. Oczekuje się znacznego wzrostu jego wkładu w przyszły bilans energii pierwotnej (ciepło, energia elektryczna i paliwo). Jednak głównymi barierami rozwojowymi mogą okazać się: mała skala instalacji, możliwości przyłączenia na obszarach wiejskich (zły stan techniczny sieci) oraz uwarunkowania ekonomiczne. Rozwój energetyki odnawialnej przynosi wiele korzyści zarówno społecznych, gospodarczych, jak i ekologicznych. I choć obecnie źródła energii odnawialnej nie mają jeszcze decydującego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego województwa i kraju, to jednak ich zaletą jest wzmacnianie bezpieczeństwa w skali lokalnej oraz przyczynianie się do poprawy zaopatrzenia w energię, w szczególności terenów o słabej infrastrukturze energetycznej.Niskie wykorzystanie oraz wolne zasoby energii odnawialnej na Mazowszu stanowiły podstawę do zawiązania przedmiotowego powiązania kooperacyjnego, którego celem jest wdrożenie na terenie Mazowsza technologii związanych z wykorzystaniem zielonej energii głównie z odpadów z produkcji rolno spożywczej. Mając na uwadze, iż pozyskanie rozwiązań, które zwiększą ilość energii z OZE stanowią znaczące obciążenie organizacyjnofinansowe, Instytut Agroenergetyki podjął działania mające na celu zrzeszenie w powiązaniu kooperacyjnym przedsiębiorców oraz jednostek badawczo-rozwojowych w celu stworzenia sprawnego mechanizmu transferu wiedzy i technologii związanych z szeroko pojętą branżą energii odnawialnej.
Kluczowym celem realizowanego przedsięwzięcia jest promocja OZE, w tym technologii i wiedzy z zakresu mikroźródeł energii odnawialnej oraz tworzenia ekoenergetycznych gospodarstw rolnych, a tym samym poprawienie współczynnika wykorzystania zielonej energii na terenie województwa. Zostanie to osiągnięte poprzez nabycie, a następnie transfer innowacyjnych technologii i wiedzy.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nabyte zostaną innowacyjne technologie, będące wynikami prac badawczo rozwojowych:
- Technologia I - Opracowanie kompleksowego rozwiązania technologicznego dla biogazowni o powyżej 100 kW i poniżej 100 kW dla zróżnicowanej gamy substratów;
- Technologia II - Opracowanie kompaktowej instalacji do produkcji pelletu i brykietu na potrzeby energetyczne w oparciu o wsady dostępne w gospodarstwach rolnych;
- Technologia III - Opracowanie linii do produkcji nawozu z osadu pofermentacyjnego z biogazowni poprzez wzbogacanie składu i parametrów fizykochemicznych;
- Technologia IV - Opracowanie technologii obróbki osadów pofermentacyjnych (w tym z biogazowni) z wykorzystaniem procesów fizycznych lub/i chemicznych, uzyskując produkt końcowy o wysokich wartościach energetycznych bądź nawozowych (np. nawóz w formie granutaltu/pelletu/brykietu bądź w formie ciekłej jako doglebowy środek uzdatniający);
- Technologia V - Technologia obróbki słomy na potrzeby energetyczne.
Projekt przewiduje również zakup WNiP umożliwiających świadczenie usług na rzecz członków klastra w postaci:
1. Aplikacji do dwuwymiarowego i trzywymiarowego komputerowego wspomagania projektowania instalacji OZE;
2. Aplikacji do projektowania konstrukcji budowlanych zw. z OZE.
3. Aplikacji do obsługi systemów informacji geograficznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje również zakup specjalistycznych usług doradczych, których efektem będzie:
1. Strategia rozwoju Powiązania Kooperacyjnego na lata 2014-2020;
2. Analiza możliwości budowy kompleksu mikroźródeł energii odnawialnej w gospodarstwach rolniczych;
3. Raport o rynku biogazowym 2005-2014.
Cele planowanego projektu są zgodne z głównym celem RPO WM 2007-2013 jakim jest „Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki podniesieniu konkurencyjności podmiotów będących w branży energii odnawialnej poprzez stworzenie struktury wspierającej transfer wiedzy i technologii między przedsiębiorstwami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii.
Osiągnięcie powyższych celów zapewnią:
- innowacyjne technologie z zakresu mikroźródeł energii odnawialnej i tworzenia ekoenergetycznych gospodarstw rolnych;
- aplikacje umożliwiające przygotowywanie projektów inżynieryjnych, projektowanie konstrukcji budowlanych, obsługę i generowanie map geograficznych z zakresu OZE;
- zakupione specjalistyczne usługi doradcze: strategia rozwoju klastra, analiza możliwości budowy kompleksu mikroźródeł energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych, kompleksowa analizy rynku biogazowego);
- działania promocyjno-informacyjne (służące wdrożeniu wspólnej marki w ramach klastra i wspomagające rozwój sektora OZE na Mazowszu i w Polsce). 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj