Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Projekty Small Medium Large

1.  "Rozwój powiązania kooperacyjnego w ramach Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego w celu wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii na terenie województwa Mazowieckiego”. Instytut Agroenergetyki jest Beneficjentem projektu jako lider klastra Mazowiecki Sojusz Energetyczny. Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. (01.06.00) Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”. Więcej informacji o projekcie: LINK

 2. "Rozwój Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego dzięki zacieśnieniu współpracy powiązania z JBR". Instytut Agroenergetyki zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym". Więcej informacji o projekcie: LINK

 3. "ABC Biogazowni Rolniczych". Instytut Agroenergetyki zrealizował ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną nt. biogazowni rolniczych pn. "ABC Biogazowni Rolniczych". Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie projektu: LINK

                                                    

  4. "ABC Biogazowni Rolniczych 2". Instytut Agroenergetyki zrealizował ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną nt. biogazowni rolniczych pn. "ABC Biogazowni Rolniczych 2". Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie projektu: LINK

                                                   

  5. "Rozwój Mazowieckiego Sojusz Energetycznego - gospodarstwo ekoenergetyczne -  innowacyjne technologie dla rolnictwa i alternatywnych źródeł energii" - Instytut Agroenergetyki jest Beneficjentem projektu jako lider klastra Mazowiecki Sojusz Energetyczny. Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. (01.06.00) Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”. Więcej informacji o projekcie: LINK