Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_II_Ogłoszenie_10/2015

Data składania ofert 18 lutego 2015

Pobierz plik

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym z dnia 11.02.2015 r. terminie do Zamawiającego wpłynęły oferty, spełniające wymagania formalne. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania są zasadnicze rozbieżności w wycenie wykonania analizy . W związku z powyższym Zamawiający zdecydował się na doprecyzowanie specyfikacji zamówienia oraz ponowne ogłoszenie postępowania w terminie późniejszym.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej usługi doradczej polegającej na analizie możliwości budowy kompleksu mikroźródeł energii odnawialnej w gospodarstwach rolniczych z uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego

Data publikacji: 2015-02-11